Ik doe met je mee fonds
Ik doe met je mee fonds

Het Ik doe met je mee fonds van Rabobank Peel, Maas en Leudal

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Ik doe met je mee fonds moet een project met grote waarschijnlijkheid op korte termijn uitvoerbaar zijn. Verzoeken die nog in de ideeënfase zitten, vallen buiten het fonds. Natuurlijk staat het ons vrij om de aanvrager(s) te adviseren hoe ze hun verzoek concreter kunnen maken.

Beoordeling
Afhankelijk van de belangrijkste doelstelling van uw initiatief en het gevraagde bedrag wordt uw aanvraag beoordeeld door een commissie van zes ledenraadsleden. Deze commissie beslist samen met enkele medewerkers over de binnengekomen aanvragen. De commissie vergadert zes keer per jaar. De vergaderdatums in 2021 zijn:

 • 1 februari 2021
 • 12 april 2021
 • 14 juni 2021
 • 9 augustus 2021
 • 11 oktober 2021
 • 13 december 2021

Beoordelingscriteria
Voordat u een aanvraag indient, raden wij u aan eerst de voorwaarden goed door te nemen. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Iedere aanvraag wordt afzonderlijk beoordeeld. Een eerdere toewijzing aan een gelijksoortig project of activiteit kan dus nooit een maatstaf zijn voor een andere aanvraag.

Voorwaarden

Vanuit het Ik doe met je mee fonds doneren we niet aan:

 • Activiteiten die het milieu belasten.
 • Projecten of organisaties met een politiek of religieus doel.
 • Projecten of organisaties met commerciële doelstellingen of winstoogmerk.
 • Projecten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.
 • Personen.
 • Landelijke goede doelen.
 • (Club)feesten, buurtfeesten en jubilea.
 • Bordsponsoring en advertenties in (club)bladen.
 • Normale exploitatiekosten of projecten die redelijkerwijs thuishoren in de jaarbegroting.
 • Vervangingsinvesteringen voor materialen, zoals uniformen, voetballen, lichtmasten etc.
 • Investeringen voor medische of zorgmaterialen.
 • Renovatie, verbouwingen of nieuwbouw van accommodaties.
 • Projecten die al zijn uitgevoerd.
 • Jaarlijks terugkerende evenementen.

Waaraan moet je als aanvrager voldoen?
 • De aanvrager moet een organisatie zijn of een organisatie vertegenwoordigen.
 • De organisatie/stichting moet professioneel en betrouwbaar zijn.
 • De organisatie moet klant zijn van Rabobank Peel, Maas en Leudal en haar activiteiten primair in dit werkgebied verrichten. 

Waaraan dient het project of initiatief te voldoen?
 • Het project of activiteit vindt plaats in het werkgebied van Rabobank Peel, Maas en Leudal.
 • Het initiatief komt tot stand door of leidt  tot samenwerking van meerdere partijen. Het project bewijst dat je samen meer bereikt dan alleen.
 • Het initiatief leidt aantoonbaar tot nieuwe maatschappelijk dynamiek in het dorp of de regio.

Waaraan dient een aanvraag te voldoen?
 • Een aanvraag dient minimaal 4 weken voor aanvang van het project aangeleverd te worden. 
 • Een aanvraag bestaat uit:
  • Een volledig ingevuld aanvraagformulier met uitgebreide omschrijving van het project.
  • Een projectplan.
  • Een sluitende begroting (eventueel aangevuld met offertes).
   In de begroting zijn alle te verwachten inkomsten en uitgaven zo gedetailleerd mogelijk opgenomen inclusief een gespecificeerd beeld van de bijdrage van andere fondsen en het lokale bedrijfsleven. 

Hoe gaan we met elkaar om?

Elk jaar krijgen we veel donatieaanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. We hanteren de volgende uitgangspunten.

 • De organisatie wordt niet financieel afhankelijk van de Rabobank.
 • Het ik doe met je mee fonds verstrekt geen bijdragen die 100% van het totale projectbudget bedragen. De aanvrager dient zelf een deel van de kosten te dragen of te dekken door de inzet van vrijwilligers én verwerft een substantieel deel uit andere inkomstenbronnen.
 • De Rabobank is de enige financiële dienstverlener die het project steunt.
 • Een bijdrage uit het Ik doe met je mee fonds is eenmalig.
 • Een bijdrage wordt pas betaald als zeker is dat het project doorgaat. Uitbetaling is mogelijk tot maximaal twee jaar na toezegging.
 • Bij toekenning van een donatie kan de bank aanvullende voorwaarden stellen.
 • Bij toekenning van een donatie brengt de ontvanger op verzoek verslag uit over de voortgang en het resultaat van het project. De ontvanger dient een bestedingscontrole door de bank, op de toegezegde donatie toe te staan.
 • Bij toekenning van een donatie gaat de ontvanger ermee akkoord dat zij een inspanning doet om de bijdrage van Rabobank Peel, Maas en Leudal zichtbaar te maken binnen de aanvragende vereniging, in het dorp of de regio waarop het project betrekking heeft. Tevens gaat ze ermee akkoord dat Rabobank Peel, Maas en Leudal haar betrokkenheid bij het project laat zien in communicatieve en/of promotionele uitlatingen in gedrukte- en digitale vorm.
 • De financiële bijdrage die een organisatie ontvangt is altijd inclusief BTW en schenkbelasting. Indien van toepassing is de ontvanger zelf verantwoordelijk voor het doen van aangifte.   
 • Als achteraf blijkt dat de organisatie belangrijke informatie heeft achtergehouden bij de aanvraag, kan de bank de bijdrage terugeisen. Bij een afwijzing gaan we ervan uit dat er begrip is voor de afwegingen van de beoordelingscommissie en vindt er geen aanvullende correspondentie plaats met de beoordelingscommissie.

Donatie aanvragen

Een bijdrage voor jouw project of initiatief

Vul het aanvraagformulier in om een donatie aan te vragen.

naar het aanvraagformulier